Website của bạn là tài sản hay tiêu sản

Website của bạn là tài sản hay tiêu sản?

Nói đơn giản là website hiện nay đang mang tiền về cho bạn hay tiêu của bạn không ít tiền.

Website tiêu sản là như thế nào?

Nếu số tiền và thời gian bạn bỏ ra ít hơn những thứ mà website mang về cho bạn một ít, thì chúc mừng bạn, website đó vẫn chưa được gọi là tiêu sản, nó chỉ là tài sản bất động chưa sinh lợi mà thôi.

Vậy tại sao gọi website là tài sản?